Kontakt


Campus Berlin

Studiensekretariat:
E-Mail: info@btk-fh.de
Telefon: +49 (0)30 338 539 541

Prüfungsamt:
E-Mail: pruefungsamt@btk-fh.de
Telefon: +49 (0)30 338 539 543

Campus Hamburg

Studiensekretariat
E-Mail: studiensekretariat.hh@btk-fh.de
Telefon: +49 (0)40 181 300 210

Prüfungsamt:
E-Mail: benjamin.blisse@laureate-germany.de
Telefon: +49 (0)40 181 300 227

E-Mail: swantje.tomforde@laureate-germany.de
Telefon: +49 (0)40 181 300 226

Campus Iserlohn

Studiensekretariat & Prüfungsamt:
E-Mail: sabine.thelen@bits-iserlohn.de
Telefon: +49 (0)2371 776 305

Bei technischen Problemen oder Anregungen schreiben Sie bitte eine Mail an
it.support@laureate-germany.de.

Contact


Campus Berlin

Administration Office:
E-Mail: info@btk-fh.de
Telefon: +49 (0)30 338 539 541

Examination Office:
E-Mail: pruefungsamt@btk-fh.de
Telefon: +49 (0)30 338 539 543

Campus Hamburg

Administration Office:
E-Mail: studiensekretariat.hh@btk-fh.de
Telefon: +49 (0)40 181 300 210

Examination Office:
E-Mail: benjamin.blisse@laureate-germany.de
Telefon: +49 (0)40 181 300 227

E-Mail: swantje.tomforde@laureate-germany.de
Telefon: +49 (0)40 181 300 226

Campus Iserlohn

Administration & Examination Office:
E-Mail: sabine.thelen@bits-iserlohn.de
Telefon: +49 (0)2371 776 305

If you have any technical questions or comments please write an email to
it.support@laureate-germany.de.